Hansoku-make: To disregard the referee’s instructions

Hansoku-make 

IJF SOR 18.2.2.8.   To disregard the referee’s instructions.